Liever straight-to-the-point jouw wensen bespreken?
Plan een gratis videogesprek in
Arrow icon CTA

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van YesContent (Opdrachtnemer).

Adres: Ruys de Beerenbroucklaan 7, 2211AW, Noordwijkerhout

Contact: Via tom@yescontent.nl of benjamin@yescontent.nl ,
(Beiden directeur van de Vennootschap onder Firma YesContent)

KvK nummer: 75820919

YesContentheeft het recht te allen tijden deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in, dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afsprakenschriftelijk vastleggen.

 

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemenevoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever).Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan utoezenden. Zij zijn ook beschikbaar op https://www.yescontent.nl/  .

 

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

 

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Prijs

 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de tot stand koming van de opdracht. Opdrachtgever wordt hierover in kennis gesteld.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien     dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal maandelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd     betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de     wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente     (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het     opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in     verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde     bedrag.
 3. De volledige vordering van Opdrachtnemer     op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
   
 1. Opdrachtgever een      betalingstermijn overschrijdt;
 2.  
 3. Opdrachtgever failliet is of      in surseance van betaling;
 4.  
 5. Opdrachtgever (vennootschap)      ontbonden of geliquideerd wordt;
 6.  
 7. Opdrachtgever (natuurlijk      persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 1. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt,     is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke     incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €300,-     zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale     incassokosten als volgt:
   
 1. 15% over de eerste €2500;
 2.  
 3. 10% over het deel dat daarna      overblijft, tot €5000;
 4.  
 5. 5% over het deel dat daarna      nog overblijft, tot €10.000;
 6.  
 7. 1% over het deel dat daarna      nog overblijft, tot €200.000;
 8.  
 9. 0,5%      over het overige deel.

 

Artikel 6 - Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is     verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen,     gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden     (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen     zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht     een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale     termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever     Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet     ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als     de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook     niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk meegedeelde     termijn.

 

Artikel 7 - Derden

Opdrachtnemermag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW(uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijkeaansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet vantoepassing.

Artikel 8 - Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn     beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap     uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat alle informatie     of materialen die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren     tijdig worden verstrekt.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke     informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de     uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien     uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor     schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door     Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
     
     

Artikel 9 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt, dat voor     een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de     opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in     onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs     verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan     vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de     opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de     mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot     wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in     kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de     werkzaamheden.

 

Artikel 10 - Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten     als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of     waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan     nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is,     kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is     nagekomen.
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de     opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen     niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet     Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

 

Artikel 11 - Tussentijdse opzegging

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds     opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten     werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan     Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer     extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct     opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in     een van de volgende gevallen:
   
 1. Opdrachtgever overschrijdt      een betalingstermijn;
 2.  
 3. Opdrachtgever is failliet of      in surseance van betaling;
 4.  
 5. Opdrachtgever (vennootschap)      wordt ontbonden of geliquideerd;
 6.  
 7. Opdrachtgever (natuurlijk      persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 8.  
 9. Er is      sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer      vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.


Artikel 12 - Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen     niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat     de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als     deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de     opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen     deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft,     mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.
     
     

Artikel 13 - Eigendoms voorbehoud

 1. Al datgene dat Opdrachtnemer levert,     blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn     verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij     redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te     stellen.
 3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten     wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke     toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de     eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

 

Artikel 14 - Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert  dat wat hij levert, voldoet aan de     gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering     gesteld kunnen worden.
 2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat     aan het geleverde doordat Opdrachtgever het onjuist of als het gebrek     ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan     uitoefenen.

 

Artikel 15 - Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde     onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de     werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit     en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of     het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare     gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer     mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na     ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding     moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

 

Artikel 16 - Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten     schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare     gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht     indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt,     komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.    
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is     en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen     een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door     Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht     ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn     ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk     voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het     gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor     schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever     verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is     steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €0.00.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is     in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval     uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen     van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet     of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

Artikel 18 - Verjaringstermijn

Deverjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is 1jaar.

 

Artikel 19 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer     voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van     de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal     Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat     van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt,     mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die     daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico     van Opdrachtgever.

 

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op     door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen,     programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit     geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er     later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid     genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij     Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander     doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn dan alleen     met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Artikel 21 - Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of     beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van     Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door     Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor     zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure     waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van     overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of     andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar     maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

Artikel 22 - Nietigheid

Als een deelvan deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan degeldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deelwordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietigebepaling volgt.

Artikel 23 - Strijdige clausule

In het gevaldat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaardenbevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 24 - Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Nederlands recht. Rechtbank Amsterdam